East industrial Zone, Anping, Hebei, China

Biz näme etmedik
Kimiň

Boegger Diýada 15 ýyldan ýeňe gitdi. Siziň mätäçleri gerekli ýa - da oýlanyp, Boegger iň hasyl hasyl ähmiýetler we projektylar üçin iň gowy hasyl ähmiýetini berip biler Siziň ýygy talaplaryny, ýygy zerurlyklaryňyzy kabul et. Boegger we hemişe siziň prototipleri ýa - da işleriňiz wagtynda ýeňiş terjime bolýan zatlaryňyz öwrenýär.

Boegger asyl terjime bolýar: daýsyz daýyl zalyk fasade, perforated metal facade kladding Ketlen metal sasy, metal saýlany, daşdan diwar öýüne, daşçylary öýtmek, oýlanyp, geýap zat ýygy ýygy, metal ýygçysy, ýygy diwarlar, ýygmaçysy, gezli zat, Metal bead diýen, Yt.

Boegger «daýatlar üçin ýaradyk gymmatly », dogruçyllyk, çynlakaýlyk, täze zatlaryň esasy gymmatlaryna eýerýär. Şol sebäpli ýanýoldaşy we ýürekden hyzmatkärlik bilen gatnaşygy arkaly gymmat saýýar.


BIZI ÝAZYŇ

ÝAZYR

leave your message